उच्च माध्यमिक विभाग

Sr.No LinkPublished Date
1 वैयक्तिक मान्यता विशेष शिबिर 25 Oct 2021 20/10/2021
2 वैयक्तिक मान्यता विशेष शिबिर 22 Oct 2021 12/10/2021
3 संच मान्यता संबंधी पत्र दि.5-3-2021 03/03/2021
4 संच मान्यता शिबिर जानेवारी 2021 01/01/2021
5 संचमान्यता शिबिर वेळापत्रक दि. १२-११-२०२० 12/11/2020
6 संचमान्यता शिबिर 05/11/2020
7 संच मान्यतेनुसार वेतन देयके १८ ऑगस्ट २०२० 18/08/2020
8 सीएचबी शिक्षकांचे वेतनबाबत दि.09-04-2020 14/04/2020
9 शिक्षक नियुक्ती / वेतन बाबत 17/02/2020
10 २०१२ नंतर नाहरकत प्रमाणपत्र न घेता नियुत केलेल्या शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता त्रुटी शिबिराबाबत 29/08/2019
11 सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यतेबाबत 01/08/2019
12 उच्च माध्यमिक/क.म .वि. कडील २०१८-१९ चे संच मान्यतेनुसार सन २०१९-२० च्या वेतन देयकाबाबत 01/08/2019
13 कोल्हापूर संच मान्यता 2016-17 माहिती दि.6-8-2017 च्या संच मान्यतेनुसार 31/01/2019
14 सन 2017-18 मध्ये स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर इयत्ता 12वी नैसर्गिक वाढीचे वर्गास मान्यतेबाबतचा प्रस्त 31/01/2019
15 अर्धवेळ नियमित वेतनश्रेणीत वेतन घेणाऱ्या शिक्षकांबाबत 31/01/2019
16 रिक्त पदे भरती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती संदर्भात शासन निर्णय 31/01/2019
17 स्वयंअर्थसहाय्य तत्त्वावरील शाळांसाठी चेकलिस्ट 31/01/2019
18 सांख्यिकी माहिती 31/01/2019
19 परिपत्रके 31/01/2019
20 अंशकालीन शिक्षक नियुक्ती चेकलिस्ट 31/01/2019
21 निवड वेतन श्रेणी चेकलिस्ट 31/01/2019
22 वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रपत्र 31/01/2019