उच्च माध्यमिक विभाग

Sr.No LinkPublished Date
1 उच्च माध्यमिक संच मान्यता 2022 13/10/2022
2 अर्धवेळ शिक्षकबाबत पत्र 06/10/2022
3 उच्च माध्यमिक वैयक्तिक मान्यता शिबिर पत्र दि 1 जुलै 2022 02/07/2022
4 पदोन्नती चेकलिस्ट 14/04/2022
5 जादा तुकडी चेकलिस्ट 14/04/2022
6 शिक्षण सेवक चेकलिस्ट 14/04/2022
7 संच मान्यता फेब्रुवारी 2022 16/02/2022
8 वैयक्तिक मान्यता विशेष शिबिर 25 Oct 2021 20/10/2021
9 वैयक्तिक मान्यता विशेष शिबिर 22 Oct 2021 12/10/2021
10 संच मान्यता संबंधी पत्र दि.5-3-2021 03/03/2021
11 संच मान्यता शिबिर जानेवारी 2021 01/01/2021
12 संचमान्यता शिबिर वेळापत्रक दि. १२-११-२०२० 12/11/2020
13 संचमान्यता शिबिर 05/11/2020
14 संच मान्यतेनुसार वेतन देयके १८ ऑगस्ट २०२० 18/08/2020
15 सीएचबी शिक्षकांचे वेतनबाबत दि.09-04-2020 14/04/2020
16 शिक्षक नियुक्ती / वेतन बाबत 17/02/2020
17 २०१२ नंतर नाहरकत प्रमाणपत्र न घेता नियुत केलेल्या शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता त्रुटी शिबिराबाबत 29/08/2019
18 सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यतेबाबत 01/08/2019
19 उच्च माध्यमिक/क.म .वि. कडील २०१८-१९ चे संच मान्यतेनुसार सन २०१९-२० च्या वेतन देयकाबाबत 01/08/2019
20 कोल्हापूर संच मान्यता 2016-17 माहिती दि.6-8-2017 च्या संच मान्यतेनुसार 31/01/2019
21 सन 2017-18 मध्ये स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर इयत्ता 12वी नैसर्गिक वाढीचे वर्गास मान्यतेबाबतचा प्रस्त 31/01/2019
22 अर्धवेळ नियमित वेतनश्रेणीत वेतन घेणाऱ्या शिक्षकांबाबत 31/01/2019
23 रिक्त पदे भरती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती संदर्भात शासन निर्णय 31/01/2019
24 स्वयंअर्थसहाय्य तत्त्वावरील शाळांसाठी चेकलिस्ट 31/01/2019
25 सांख्यिकी माहिती 31/01/2019
26 परिपत्रके 31/01/2019
27 अंशकालीन शिक्षक नियुक्ती चेकलिस्ट 31/01/2019
28 निवड वेतन श्रेणी चेकलिस्ट 31/01/2019
29 वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रपत्र 31/01/2019